fb linkedin Newsletter

Kodeks Dobrych Praktyk branży Direct Mail

Kodeks Dobrych Praktyk branży Direct Mail

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac nad tworzeniem Kodeksu Dobrych Praktyk dla branży Direct Mail. 

Kodeks jest zbiorem spójnych i przejrzystych zasad oraz regulacji koniecznych dla prawidłowej współpracy wszystkich stron oferujących produkty lub usługi związane z Direct Mail, a także ich klientów.

Firmy zasiadające w Radzie do spraw Rynku Direct Mail w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, obserwując zmiany oraz ewolucję branży wspólnie stworzyły dokument wyznaczający dobre praktyki biznesowe i etyczne. 

Rada do spraw rynku Direct mail to operacyjna grupa robocza zajmująca się obszarem direct mail, współkształtująca kierunek prac SMB w tym zakresie, tworząca warunki sprzyjające rozwojowi marketingu bezpośredniego w obszarze DM w Polsce.

Do zadań jakie postawiła sobie Rada należą:

  • Edukacja rynku w zakresie stosowania kanału direct mail poprzez realizację szkoleń warsztatów oraz badań,
  • Samoregulacja rynku
  • Dialog międzybranżowy
  • Opracowanie zagadnień prawnych wpływających bezpośrednio na działania rynku

Podejmując powyższe działania Rada chce edukować, wspierać i umacniać całą branżę 
i wszystkie podmioty w niej działające, w zakresie ich etycznej działalności związanej 
z realizacją usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pomocą kanału Direct Mail. 

Kodeks Dobrych Praktyk branży Direct Mail nie tylko wyznacza pozytywne zachowania 
i postawy biznesowe, niesie za sobą poważne zobowiązanie. Firmy uczestniczące w Radzie 
są jego sygnatariuszami, co za tym idzie deklarują jego przestrzeganie. 

SMB wraz z Radą ds. rynku Direct Mail monitoruje przestrzeganie zasad Kodeksu i w razie odstępstw wyzywać będzie sygnatariuszy do wyjaśnień i zaprzestania złych praktyk. Celem Kodeksu jest uwiarygodnienie branży, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług 
oraz promocja najlepszych praktyk i partnerskiego podejścia między uczestnikami rynku.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne