fb linkedin Newsletter

KONSULTACJE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

KONSULTACJE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB przystąpiło do Pracodawców RP, aby jeszcze skuteczniej dbać o interesy przedsiębiorców wykorzystujących narzędzia marketingu bezpośredniego. 

 

Tutaj znajdziesz akty prawne, które są przedmiotem aktualnych konsultacji społecznych. 

Podczas konsultacji społecznych wszystkie uwagi są niezwykle cenne i brane pod uwagę. 

 

Jeśli temat leży w kręgu Twoich zainteresowań lub może wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy - wypowiedz się!

uprzejmie informujemy, że do konsultacji zostały skierowane następujące projekty:


 

 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (dostępny: Projekt (legislacja.gov.pl)). Wydanie nowego rozporządzenia jest podyktowane koniecznością zaktualizowania obecnie obowiązujących regulacji w tym przedmiocie. Zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego są następujące:

1) rozbudowano katalog należności o nowe płatności, dla których zostały spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego w związku z planowaną aktualizacją e-Urzędu Skarbowego,

2) zaktualizowano opisy formularzy/tytułów płatności.

Uwagi do projektu prosimy kierować na adres legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 16 sierpnia 2022 roku
 

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dostępny: Projekt (legislacja.gov.pl). Stanowi on implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady (UE) 2022/284 z 18 lutego 2020 roku zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych. Projekt nakłada na dostawców usług płatniczych m.in. obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Uwagi do projektu prosimy kierować na adres legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 21 sierpnia 2022 roku.

 

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dostępny: Projekt (legislacja.gov.pl). Jego celem jest uproszczenie rozliczania podatku VAT i wprowadzenie tzw. pakietu Slim VAT-3 (Simple Local and Modern VAT). Główne założenia są następujące: zwiększenie limitu sprzedaży małego podatnika VAT do 2 mln euro, doprecyzowanie zasad przeliczania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, rozszerzenie zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi, liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT, konsolidacja wydawania wiążących informacji stawkowych, akcyzowych, taryfowych i o pochodzeniu oraz generalne uproszczenie systemu podatkowego. Uwagi do projektu prosimy kierować na adres legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 24 sierpnia 2022 roku.

 

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz niektórych innych ustaw (dostępny tutaj: Projekt (legislacja.gov.pl). Jego celem jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
  Opiniowany projekt m.in:
  1) określa obowiązki dostawców wody obejmujące badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wewnętrznej kontroli jakości wody,
  2) doprecyzowuje kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedury w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  3) nakłada nowe obowiązki w zakresie wykonania oceny strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wielkości wycieków wody) oraz opracowania planów działania w celu ograniczenia strat wody,
  4) zobowiązanie dostawców wody do wykonywania ocen ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody i systemach zaopatrzenia w wodę oraz podejmowania działań mających na celu zarządzanie tym ryzykiem,
  5) wprowadza nowe obowiązki dostawców wody w zakresie informowania konsumentów o jakości, cenach i zużyciu wody oraz określenie środków przekazywania tych informacji.
  Uwagi do projektu prosimy kierować na adres legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 24 sierpnia 2022 roku.
   
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dostępny: Projekt (legislacja.gov.pl)). Stanowi on kolejny etap implementacji dyrektyw unijnych dotyczących prawa spółek handlowych. Projekt wprowadza nowe zasady przekształcania, połączeń, podziału spółek zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i transgranicznej. Uwagi do projektu prosimy kierować na adres legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 25 sierpnia 2022 roku.

 

Nowy projekt zawiera zmiany do ustawy o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi, zarówno nowe jak i poprzez przeniesienie części zapisów z tzw. projektu ROP z sierpnia 2021 r. (nr z wykazu: UC 81). Zmiany te to:


a) definicja napoju: rozumie się przez to płyn przeznaczony do bezpośredniego wypicia, bez konieczności poddania go dalszej obróbce, w szczególności wodę mineralną, sok, nektar, mleko, jogurt i inny pitny produkt mleczny oraz napój alkoholowy, z wyłączeniem produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 830, 974, 1095 i 1344), suplementów diety w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021, z 2022 r. poz. 24 i 138) oraz wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974);",

b) Obowiązek zawartości surowca wtórnego w butelkach z tworzyw sztucznych do napojów: Wprowadzający produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów jest obowiązany zapewnić, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały udział wagowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu wynoszący co najmniej:
 

 1. 25% – w 2025 r.;
 2. 26% – w 2026 r.;
 3. 27% – w 2027 r.;
 4. 28% – w 2028 r.;
 5. 29% – w 2029 r.;
 6. 30% – w 2030 r. i w latach następnych.

c) określenie sposobu pomiaru zawartości surowców wtórnych: Udział wagowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, o którym mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu wykorzystanych do wytworzenia butelek jednorazowego użytku na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, w tym roku kalendarzowym oraz masy wprowadzonych do obrotu takich opakowań, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, w tym roku kalendarzowym

d) obowiązek trwałego przytwierdzania nakrętek: Wprowadzający produkty w jednorazowych pojemnikach z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów może od dnia 1 lipca 2024 r. wprowadzać do obrotu produkty w tych pojemnikach, jeżeli ich zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania produktu.

e) obowiązek osiągnięcia poziomu zbiórki butelek z tworzyw sztucznych po napojach: Wprowadzający produkty w opakowaniach, będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, z wyłączeniem butelek, o których mowa w art. 14c ust. 1, jest obowiązany osiągnąć roczny poziom selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wynoszący co najmniej:
 

 1. 77% – w 2025 r;
 2. 81% – w 2026 r.;
 3. 84% – w 2027 r.;
 4. 87% – w 2028 r.;
 5. 90% – w 2029 r. i w latach następnych

f) sposób realizacji obowiązku osiągnięcia poziomów zbiórki butelek po napojach: Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

g) nowe obszary sprawozdawczości

h) wymiar opłaty produktowej za brak osiągnięcia udziału surowca wtórnego i sposób jej obliczania

i) wymiar opłaty produktowej za brak osiągnięcia poziomu zbiórki butelek po napojach wraz ze sposobem jej obliczenia.

Natomiast w projekcie utrzymano:
a) obowiązek odprowadzenia opłaty (do 1 zł) od sprzedanych kubków i jednorazowych pojemników na żywność,
b) obowiązek odprowadzenia opłaty z tytułu wprowadzenia na rynek niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych, np. butelek do napojów, w wysokości do 0,20 zł za 1 kg (butelki do napojów) lub 0,03 gr za sztukę (inne wyroby z załącznika nr 9) przeznaczoną na pokrycie kosztów uprzątania terenów publicznych,
c) obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych lub odprowadzenia opłaty na tę rzecz, przy czym butelki do napojów są wciąż z tej opłaty wyłączone.

Uprzejmie prosimy o przesłanie uwag do ww. projektu na adres e-mail: legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 5 sierpnia 2022 roku.

 

W porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami, podwyższeniu ulega m.in. wysokość opłaty za wydanie i wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” z 50 zł do 100 zł, a w przypadku polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - ze 100 zł na 350 zł.

Jeżeli mają Państwo uwagi do ww. projektu, to prosimy zgłaszać je w terminie do 12 lipca br. na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl. Jednocześnie zaznaczamy, że tak krótki termin został narzucony przez ministerstwo.

 

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów


W związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w ocenie projektodawcy konieczne jest wydanie rozporządzenia zmieniającego w zakresie dostosowania kodów tytułu ubezpieczenia do zmian wprowadzonych ww. ustawami.

 

Projekt jest dostępny pod poniższym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361651/katalog/12892157#12892157
   
Jeżeli mają Państwo uwagi do ww. projektu, to prosimy zgłaszać je w terminie do 15 lipca br. na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

 

 • Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło pracę nad ustawą deregulacyjną, co stanowi jeden z elementów wdrożenia w Polsce Krajowego Planu Odbudowy. Obecnie Ministerstwo zwróciło się z prośbą o przedstawienie propozycji rozwiązań prawnych, które mogłyby przyczynić się do ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej.Jest to niepowtarzalna szansa na przedstawienie Państwa propozycji stronie rządowej, która zamierza opracować projekt ustawy razem z przedsiębiorcami na co dzień mierzącymi się z niedoskonałościami polskiego systemu prawnego. Propozycje mogą dotyczyć każdej gałęzi prawa, można zaproponować również treść przepisów ustawy. Wszelkie propozycje proszę zgłaszać na adres legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 11 lipca 2022 roku. 

  

Projekt ustawy wprowadza regulacje o charakterze naprawczym i doprecyzowującym do tzw. Polskiego Ładu, w tym m.in. odracza stosowanie "podatku minimalnego".

Termin zgłaszania uwag - 11 lipca. W przypadku pytań w powyższym zakresie prosimy o kontaktowanie się z Łukaszem Czucharskim: e-mail: l.czucharski@pracodawcyrp.pl tel.: 22 518 87 61 

 

Dotyczy: waloryzacji kontraktów w zamówieniach publicznych, zmiany zakładają m.in.: 

 1. możliwość podwyższenia wynagrodzenia ponad stawkę waloryzacyjną i kontraktu,
 2. rozszerzenie obowiązku zawierania klauzul waloryzacyjnych powyżej 6 miesięcy (dawniej 12m) oraz objęcia obowiązkiem dostaw (dziś roboty i usługi); przy braku klauzuli możliwość jej wprowadzenia,
 3. wskazanie wyraźnej podstawy do waloryzacji w przypadku braku klauzuli w umowie,
 4. wprowadzenie równych sposobów zmian kontraktów poprzez np. ograniczenie zakresu umowy, zmianę terminu, czasowe zawieszenie umowy,
 5. brak wprowadzenia obligatoryjnej waloryzacji,
 6. podział ryzyka po równo między zamawiającym, a wykonawcą.

Wszelkie propozycje w tym przedmiocie prosimy zgłaszać do 5 lipca 2022 roku na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl.

 

Projekt zawiera rozwiązania dotyczące wsparcia polskich przedsiębiorców w związku z wojną w Ukrainie. Jeżeli masz uwagi, prosimy o Twój  głos w terminie do 30 czerwca 2022 roku na adres legislacja@pracodawcyrp.pl

 

Podstawowa zmiana niniejszego rozporządzenia zawarta jest w § 3 ust. 1 i ust. 2, gdzie dodano obowiązek uwidaczniania obok ceny i ceny jednostkowej również informacji o obniżonej cenie. Projektowane regulacje mają związek z implementacją tzw. dyrektywy OMNIBUS. Jeżeli masz uwagi do projektowanego rozporządzenia, prosimy o zgłaszanie ich w terminie do 8 lipca br. na adres e-mail: legislacja@pracodawcyrp.pl

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne