fb linkedin Newsletter

KONSULTACJE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

KONSULTACJE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB przystąpiło do Pracodawców RP, aby jeszcze skuteczniej dbać o interesy przedsiębiorców wykorzystujących narzędzia marketingu bezpośredniego. 

 

Tutaj znajdziesz akty prawne, które są przedmiotem aktualnych konsultacji społecznych. 

Podczas konsultacji społecznych wszystkie uwagi są niezwykle cenne i brane pod uwagę. 

 

Jeśli temat leży w kręgu Twoich zainteresowań lub może wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy - wypowiedz się!

 

 

 

 

Projekt zawiesza stosowanie § 37 ust. 2-4 rozporządzenia taryfowego, które nakładają obowiązki informowania przez przedsiębiorstwa obrotu odbiorców będących gospodarstwami domowymi o strukturze ceny energii elektrycznej dostarczanej do tych odbiorców w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  W ocenie projektodawcy, utrzymanie obowiązku, w szczególności w kontekście odnoszenia go do wysokości cen na giełdzie towarowej lub innym konkurencyjnym rynku, jest niezasadne i może być wprowadzające odbiorców w błąd.

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektem, prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do 28 grudnia 2023 roku do godziny 14:00 na adres legislacja@pracodawcyrp.pl. Jednocześnie informujemy, że tak krótki termin został określony przez stronę rządową. 

Projektowane rozporządzenie, zapewniające podstawę prawną dla udzielania pomocy publicznej, będzie stanowiło jeden z elementów systemu wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Umożliwi ono udzielanie pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektem, prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do 19 grudnia 2022 roku na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.

Proponuje się zmianę § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych polegającą na dodaniu możliwości złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej, dokumentu potwierdzającego niekaralność urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta wystawionego w kraju miejsca zamieszkania osoby, której taki dokument dotyczy. Projekt rozporządzenia przewiduje również zmianę § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, która ma na celu uwzględnienie odmienności proceduralnych związanych z udzielaniem zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektem, prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do 19 grudnia 2022 roku do godziny 12:00 na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.

 

W związku z działaniami zbrojnymi prowadzonymi przez Rosję na terytorium Ukrainy, tego MSWiA wprowadziło ograniczenia w zakresie przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Federacji Rosyjskiej. Wobec powyższego zniesiono ułatwienia w zakresie dostępu obywateli Federacji Rosyjskiej do polskiego rynku pracy. Jeżeli są Państwo zainteresowani ww. rozporządzeniami, proszę o zgłaszanie uwag w terminie do 11 października br. na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl.

 

 • Projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 (druk nr 2616).


  Projektowana ustawa określa ramy dla programów rządowych przyjmowanych na podstawie uchwały Rady Ministrów, które mogą być realizowane w latach 2022–2024. Programy rządowe adresowane będą do wybranych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów wynikających ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Zatem szczegółowe rozwiązania zostaną określone w uchwale Rady Ministrów.

  Jeżeli mają Państwo uwagi do ww. projektu, to prosimy o ich przesłanie w terminie do 26 września br. na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

  Jednocześnie informujemy, że przedmiotowy projekt z uwagi na potrzebę pilnego procedowania, nie podlegał konsultacjom społecznym. Ponadto może się okazać, że będzie on procedowany już na przyszłym posiedzeniu Sejmu.

 

Projekt wyodrębnia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy części przepisów związanych z zezwoleniami na pracę cudzoziemców, które będą tworzyły tę nową ustawę. Najważniejsze zmiany:

- oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi zmienia nazwę na oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca

- starosta, a nie powiatowe urzędy przy będą rejestrowały oświadczenia w ewidencji

- zezwolenia na pracę nadal będzie wydawał wojewoda

- nastąpi pełna elektronizacja procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemców – przez system teleinformatyczny Syriusz, którego funkcjonalność ma zostać rozbudowana

- likwidacja tzw. testu rynku pracy  przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę (sprawdzenie czy na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, których można zatrudnić -polscy bezrobotni mają pierwszeństwo w zatrudnieniu przed cudzoziemcami).

- zlikwidowane zostanie także odrębne postępowanie w sprawie  przedłużenia zezwolenia na pracę, które obecnie jest wydawane, gdy pracodawca kontynuuje powierzenie pracy cudzoziemcowi na tym samym stanowisku, tj. będzie możliwość kontynuowania zatrudnienia na tym samym stanowisku do czasu wydania nowego zezwolenia

- wprowadzenie obligatoryjnej przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pracę, gdy pracodawca nie opłaca składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek dochodowy. Dotychczas przesłanka ta miała charakter fakultatywny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektem, proszę o przesyłanie uwag w terminie do dnia 30 września br. na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl.

 

 • Nowa wersja projektu o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (UC15)

Projekt jest dostępny pod poniższym linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338717/katalog/12724865#12724865  (data utworzenia: 16.08.2022)

Jak wskazano w uzasadnieniu, celem projektu jest nie tylko wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylającego rozporządzenie nr 2006/2004/WE (rozporządzenie CPC), lecz przede wszystkim, podniesienie poziomu ochrony konsumentów oraz zwiększenie skuteczności działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli mają Państwo uwagi do ww. projektu to prosimy o przesłanie ich w terminie do 2 września br. na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

 

 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (dostępny: Projekt (legislacja.gov.pl)). Wydanie nowego rozporządzenia jest podyktowane koniecznością zaktualizowania obecnie obowiązujących regulacji w tym przedmiocie. Zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego są następujące:

1) rozbudowano katalog należności o nowe płatności, dla których zostały spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego w związku z planowaną aktualizacją e-Urzędu Skarbowego,

2) zaktualizowano opisy formularzy/tytułów płatności.

Uwagi do projektu prosimy kierować na adres legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 16 sierpnia 2022 roku
 

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dostępny: Projekt (legislacja.gov.pl). Stanowi on implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady (UE) 2022/284 z 18 lutego 2020 roku zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych. Projekt nakłada na dostawców usług płatniczych m.in. obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Uwagi do projektu prosimy kierować na adres legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 21 sierpnia 2022 roku.

 

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dostępny: Projekt (legislacja.gov.pl). Jego celem jest uproszczenie rozliczania podatku VAT i wprowadzenie tzw. pakietu Slim VAT-3 (Simple Local and Modern VAT). Główne założenia są następujące: zwiększenie limitu sprzedaży małego podatnika VAT do 2 mln euro, doprecyzowanie zasad przeliczania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, rozszerzenie zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi, liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT, konsolidacja wydawania wiążących informacji stawkowych, akcyzowych, taryfowych i o pochodzeniu oraz generalne uproszczenie systemu podatkowego. Uwagi do projektu prosimy kierować na adres legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 24 sierpnia 2022 roku.

 

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz niektórych innych ustaw (dostępny tutaj: Projekt (legislacja.gov.pl). Jego celem jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
  Opiniowany projekt m.in:
  1) określa obowiązki dostawców wody obejmujące badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wewnętrznej kontroli jakości wody,
  2) doprecyzowuje kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedury w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  3) nakłada nowe obowiązki w zakresie wykonania oceny strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wielkości wycieków wody) oraz opracowania planów działania w celu ograniczenia strat wody,
  4) zobowiązanie dostawców wody do wykonywania ocen ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody i systemach zaopatrzenia w wodę oraz podejmowania działań mających na celu zarządzanie tym ryzykiem,
  5) wprowadza nowe obowiązki dostawców wody w zakresie informowania konsumentów o jakości, cenach i zużyciu wody oraz określenie środków przekazywania tych informacji.
  Uwagi do projektu prosimy kierować na adres legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 24 sierpnia 2022 roku.
   
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dostępny: Projekt (legislacja.gov.pl)). Stanowi on kolejny etap implementacji dyrektyw unijnych dotyczących prawa spółek handlowych. Projekt wprowadza nowe zasady przekształcania, połączeń, podziału spółek zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i transgranicznej. Uwagi do projektu prosimy kierować na adres legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 25 sierpnia 2022 roku.

 

Nowy projekt zawiera zmiany do ustawy o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi, zarówno nowe jak i poprzez przeniesienie części zapisów z tzw. projektu ROP z sierpnia 2021 r. (nr z wykazu: UC 81). Zmiany te to:


a) definicja napoju: rozumie się przez to płyn przeznaczony do bezpośredniego wypicia, bez konieczności poddania go dalszej obróbce, w szczególności wodę mineralną, sok, nektar, mleko, jogurt i inny pitny produkt mleczny oraz napój alkoholowy, z wyłączeniem produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 830, 974, 1095 i 1344), suplementów diety w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021, z 2022 r. poz. 24 i 138) oraz wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974);",

b) Obowiązek zawartości surowca wtórnego w butelkach z tworzyw sztucznych do napojów: Wprowadzający produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów jest obowiązany zapewnić, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały udział wagowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu wynoszący co najmniej:
 

 1. 25% – w 2025 r.;
 2. 26% – w 2026 r.;
 3. 27% – w 2027 r.;
 4. 28% – w 2028 r.;
 5. 29% – w 2029 r.;
 6. 30% – w 2030 r. i w latach następnych.

c) określenie sposobu pomiaru zawartości surowców wtórnych: Udział wagowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, o którym mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu wykorzystanych do wytworzenia butelek jednorazowego użytku na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, w tym roku kalendarzowym oraz masy wprowadzonych do obrotu takich opakowań, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, w tym roku kalendarzowym

d) obowiązek trwałego przytwierdzania nakrętek: Wprowadzający produkty w jednorazowych pojemnikach z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów może od dnia 1 lipca 2024 r. wprowadzać do obrotu produkty w tych pojemnikach, jeżeli ich zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania produktu.

e) obowiązek osiągnięcia poziomu zbiórki butelek z tworzyw sztucznych po napojach: Wprowadzający produkty w opakowaniach, będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, z wyłączeniem butelek, o których mowa w art. 14c ust. 1, jest obowiązany osiągnąć roczny poziom selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wynoszący co najmniej:
 

 1. 77% – w 2025 r;
 2. 81% – w 2026 r.;
 3. 84% – w 2027 r.;
 4. 87% – w 2028 r.;
 5. 90% – w 2029 r. i w latach następnych

f) sposób realizacji obowiązku osiągnięcia poziomów zbiórki butelek po napojach: Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

g) nowe obszary sprawozdawczości

h) wymiar opłaty produktowej za brak osiągnięcia udziału surowca wtórnego i sposób jej obliczania

i) wymiar opłaty produktowej za brak osiągnięcia poziomu zbiórki butelek po napojach wraz ze sposobem jej obliczenia.

Natomiast w projekcie utrzymano:
a) obowiązek odprowadzenia opłaty (do 1 zł) od sprzedanych kubków i jednorazowych pojemników na żywność,
b) obowiązek odprowadzenia opłaty z tytułu wprowadzenia na rynek niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych, np. butelek do napojów, w wysokości do 0,20 zł za 1 kg (butelki do napojów) lub 0,03 gr za sztukę (inne wyroby z załącznika nr 9) przeznaczoną na pokrycie kosztów uprzątania terenów publicznych,
c) obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych lub odprowadzenia opłaty na tę rzecz, przy czym butelki do napojów są wciąż z tej opłaty wyłączone.

Uprzejmie prosimy o przesłanie uwag do ww. projektu na adres e-mail: legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 5 sierpnia 2022 roku.

 

W porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami, podwyższeniu ulega m.in. wysokość opłaty za wydanie i wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” z 50 zł do 100 zł, a w przypadku polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - ze 100 zł na 350 zł.

Jeżeli mają Państwo uwagi do ww. projektu, to prosimy zgłaszać je w terminie do 12 lipca br. na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl. Jednocześnie zaznaczamy, że tak krótki termin został narzucony przez ministerstwo.

 

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów


W związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w ocenie projektodawcy konieczne jest wydanie rozporządzenia zmieniającego w zakresie dostosowania kodów tytułu ubezpieczenia do zmian wprowadzonych ww. ustawami.

 

Projekt jest dostępny pod poniższym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361651/katalog/12892157#12892157
   
Jeżeli mają Państwo uwagi do ww. projektu, to prosimy zgłaszać je w terminie do 15 lipca br. na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

 

 • Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło pracę nad ustawą deregulacyjną, co stanowi jeden z elementów wdrożenia w Polsce Krajowego Planu Odbudowy. Obecnie Ministerstwo zwróciło się z prośbą o przedstawienie propozycji rozwiązań prawnych, które mogłyby przyczynić się do ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej.Jest to niepowtarzalna szansa na przedstawienie Państwa propozycji stronie rządowej, która zamierza opracować projekt ustawy razem z przedsiębiorcami na co dzień mierzącymi się z niedoskonałościami polskiego systemu prawnego. Propozycje mogą dotyczyć każdej gałęzi prawa, można zaproponować również treść przepisów ustawy. Wszelkie propozycje proszę zgłaszać na adres legislacja@pracodawcyrp.pl w terminie do 11 lipca 2022 roku. 

  

Projekt ustawy wprowadza regulacje o charakterze naprawczym i doprecyzowującym do tzw. Polskiego Ładu, w tym m.in. odracza stosowanie "podatku minimalnego".

Termin zgłaszania uwag - 11 lipca. W przypadku pytań w powyższym zakresie prosimy o kontaktowanie się z Łukaszem Czucharskim: e-mail: l.czucharski@pracodawcyrp.pl tel.: 22 518 87 61 

 

Dotyczy: waloryzacji kontraktów w zamówieniach publicznych, zmiany zakładają m.in.: 

 1. możliwość podwyższenia wynagrodzenia ponad stawkę waloryzacyjną i kontraktu,
 2. rozszerzenie obowiązku zawierania klauzul waloryzacyjnych powyżej 6 miesięcy (dawniej 12m) oraz objęcia obowiązkiem dostaw (dziś roboty i usługi); przy braku klauzuli możliwość jej wprowadzenia,
 3. wskazanie wyraźnej podstawy do waloryzacji w przypadku braku klauzuli w umowie,
 4. wprowadzenie równych sposobów zmian kontraktów poprzez np. ograniczenie zakresu umowy, zmianę terminu, czasowe zawieszenie umowy,
 5. brak wprowadzenia obligatoryjnej waloryzacji,
 6. podział ryzyka po równo między zamawiającym, a wykonawcą.

Wszelkie propozycje w tym przedmiocie prosimy zgłaszać do 5 lipca 2022 roku na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl.

 

Projekt zawiera rozwiązania dotyczące wsparcia polskich przedsiębiorców w związku z wojną w Ukrainie. Jeżeli masz uwagi, prosimy o Twój  głos w terminie do 30 czerwca 2022 roku na adres legislacja@pracodawcyrp.pl

 

Podstawowa zmiana niniejszego rozporządzenia zawarta jest w § 3 ust. 1 i ust. 2, gdzie dodano obowiązek uwidaczniania obok ceny i ceny jednostkowej również informacji o obniżonej cenie. Projektowane regulacje mają związek z implementacją tzw. dyrektywy OMNIBUS. Jeżeli masz uwagi do projektowanego rozporządzenia, prosimy o zgłaszanie ich w terminie do 8 lipca br. na adres e-mail: legislacja@pracodawcyrp.pl

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne