fb linkedin Newsletter

List otwarty do Premiera RP w kwestii DSA

List otwarty do Premiera RP w kwestii DSA

                                                                                                                                                                                                 Warszawa,  23 września 2022 roku

 

                                                                                                                                                                                                                                Szanowny Pan 

                                                                                                                                                                                                                      Mateusz Morawiecki 

                                                                                                                                                                                                                      Prezes Rady Ministrów

                                                                                                                                                                                                                      Minister cyfryzacji

 

                                                                                                                List otwarty branży cyfrowej 

                                                                                    w sprawie Aktu o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act)

 

Rozporządzenie Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act) to najważniejszy od ponad 20 lat akt prawny dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej w internecie. Ma on szczególne znaczenie dla użytkowników internetowych, przedsiębiorców oraz platform jako dostawców usług cyfrowych. Branża cyfrowa z zadowoleniem przyjęła więc informację o zaakceptowaniu rozporządzenia przez Parlament Europejski w lipcu br. Stanowi to kolejny ważny krok w kierunku zwiększenia zaufania użytkowników i przedsiębiorców do internetu. 

 

Konstytucja internetu, jak potocznie nazywany jest DSA, to kluczowy w ostatnich latach akt legislacyjny, który nie tylko aktualizuje przepisy o handlu elektronicznym, ale jednocześnie uzupełnia wiele innych obowiązujących aktów prawnych. Jako przedstawiciele branży cyfrowej, reprezentujący szerokie grono interesariuszy oraz podmiotów, które bezpośrednio objęte będą przepisami rozporządzenia DSA, zwracamy się do Pana Premiera o zainicjowanie dialogu i głębokiej współpracy z rynkiem w zakresie wdrażania i stosowania DSA. Dotyczy to w szczególności kwestii wyznaczenia organu, który będzie w Polsce Koordynatorem ds. usług cyfrowych, a więc będzie odpowiadał za nadzorowanie i egzekwowanie nowych przepisów. Niewątpliwie jest to jedna z kluczowych decyzji, jakie polski rząd będzie musiał podjąć w ramach implementacji przepisów rozporządzenia DSA. 

 

W niniejszym liście chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii związanych z wdrożeniem i stosowaniem przepisów rozporządzenia DSA oraz przekazać Panu Premierowi najważniejsze postulaty, jakie pojawiły się w trakcie jednej z pierwszych debat dot. „DSA i regulatora internetu”, jaka miała miejsce podczas konferencji „Akt o Usługach Cyfrowych a regulator internetu w Polsce” w dn. 8 września br. 

 

Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie wskazać optymalnego rozwiązania. Niemniej, wśród prelegentów obecnych na ww. konferencji (przedstawiciele rynku, regulatorów oraz eksperci branżowi), dominowała opinia, że największy potencjał widoczny jest w rozwiązaniu polegającym na powołaniu jednego, osobnego podmiotu pełniącego funkcję Koordynatora ds. usług cyfrowych  (punktu kontaktowego), podczas gdy poszczególne kompetencje merytoryczne wynikające z DSA zostałyby jasno i wyraźnie rozdzielone między właściwe organy regulujące – KRRiT, UKE, UODO i UOKiK. Obszary, które nie znajdują się obecnie w zakresie kompetencji żadnego organu, powinny zostać również jasno i wyraźnie przyporządkowane temu podmiotowi, którego zadania są najbardziej pokrewne. Główną rolą koordynatora nie powinna być wyłącznie funkcja nadzorująco-kontrolna. W 

 

naszej ocenie powinien być to organ, który posiada adekwatne doświadczenie rynkowe i jest otwarty na wypracowywanie pragmatycznych rozwiązań. Poza odpowiednimi kompetencjami niezbędne jest również zaplecze techniczne, osobowe i finansowe.

 

Rozporządzenie DSA to oczywiście nie tylko kwestie związane z powołaniem Koordynatora ds. usług cyfrowych.Widzimy bowiem ten akt jako złożony projekt, który wymaga dobrego zaplanowania, wdrożenia i egzekwowania. Takie właśnie podejście widzielibyśmy również po stronie rządowej.

W imieniu branży cyfrowej postulujemy zatem o: 

  1. jasne wskazanie instytucji, która będzie odpowiadać za wdrożenie DSA w Polsce;
  2. identyfikację wszystkich interesariuszy oraz zaproszenie ich do aktywnego dialogu w celu optymalnego wdrożenia DSA do polskiego prawa;
  3. przygotowanie harmonogramu (kalendarium) prac wdrożeniowych;
  4. powołanie specjalnego zespołu roboczego odpowiedzialnego za projekt, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron.

Przepisy DSA przewidują, że zaczną one obowiązywać już po upływie 15 miesięcy od wejścia w życie. Szacowany termin rozpoczęcia ich obowiązywania to pierwszy kwartał 2024 r. Jest to zatem okres istotnie krótszy niż w przypadku RODO. Doświadczenia płynące z lat 2016-2019, kiedy przepisy RODO były stopniowo wdrażane do polskiego prawa, powinny być dla nas wszystkich drogowskazem – tak, by na ile to tylko możliwe, uniknąć niepewności odnośnie nowych regulacji oraz ich właściwego stosowania. Wierzymy, że ścisły i konstruktywny dialog pozwoli na pomyślne wejście polskiej rzeczywistości cyfrowej w nową erę prawną pod szyldem DSA. Im wcześniej taki dialog się rozpocznie, tym bardziej możemy być pewni, że osiągniemy jako kraj główne cele DSA, czyli zapewnienie obywatelom UE bezpiecznej oraz prorozwojowej przestrzeni internetowej.

Od strony legislacyjnej widzimy konieczność dokonania szczegółowej analizy prawnej rozporządzenia w celu oceny, w którym miejscu jego przepisy mogą „nakładać się” z innymi aktami prawnymi, a gdzie te przepisy wzajemnie się uzupełniają. Już teraz identyfikujemy bowiem sporo wątpliwości interpretacyjnych oraz widzimy szereg niedomówień wynikających z wzajemnych relacji DSA do innych aktów prawa unijnego i krajowego (np. RODO).

Na koniec chcielibyśmy wskazać na kluczową rolę edukacji. Doświadczenia związane z wdrażaniem istotnych unijnych aktów legislacyjnych (np. RODO) wskazują wyraźnie na potrzebę wzajemnej wymiany wiedzy i nieustannego edukowania rynku w zakresie stosowania tych przepisów. W związku z tym, poza powyższymi, postulujemy o rozważenie szeregu spotkań warsztatowych, które pozwolą zrozumieć wszystkim interesariuszom istotę projektu. 

Niezmiennie pozostajemy do dyspozycji oraz deklarujemy wszelkie niezbędne wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

 

W imieniu branży:

1. Magdalena Brzeska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

2. Włodzimierz Schmidt – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

3. Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

4. Teresa Wierzbowska - Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów

5. Patrycja Staniszewska - Prezes Zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej 

6. Michał Kanownik - Prezes Zarządu, Związek Cyfrowa Polska 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sz.p. Paweł Lewandowski - Podsekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  2. Sz. P. Tomasz Chróstny – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  3. Sz. P. Jacek Oko – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  4. Sz. P. Witold Kołodziejski – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  5. Sz. P. Jan Nowak – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne