fb linkedin Newsletter

Ochrona danych - archiwum

Ochrona danych - archiwum

Organy chroniące prywatność będą współpracować

Stworzenie forum wymiany informacji to cel pierwszego wspólnego spotkania przedstawicieli organów regulacyjnych zajmujących się sprawami ochrony prywatności w Polsce. Podczas jego trwania omówiono problematykę ochrony prywatności w bieżącej praktyce polskich organów regulacyjnych zajmujących się problematyką ochrony prywatności (są to Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Określono też obszary, w których uprawnienia tych organów pokrywają się lub uzupełniają.

WIĘCEJ>>>

Zasady tworzenia profili osobowościowych


 

Tworzenie profili osobowościowych na podstawie ogólno dostępnych danych jest dopuszczalne, ale muszą być przy tym spełnione określone warunki. Przede wszystkim nie wolno naruszać podstawowych praw i wolności obywateli. Na te kwestie wskazał m.in. Komitet Ministrów Rady Europy w przyjętej 23 listopada 2010 r. rekomendacji w sprawie ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych podczas tworzenia profili. Podkreślono w niej także, że każdy powinien znać zasady obowiązujące przy profilowaniu.

WIĘCEJ>>>

Grzywna za niewykonanie decyzji


 

Wchodząca w życie 7 marca 2011 r. nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych umożliwi GIODO nakładanie grzywny na podmioty niewykonujące jego wcześniejszych decyzji. Na mocy tej uchwalonej 29 października 2010 r. nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przyznano uprawnienia organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 12 pkt. 3). Oznacza to, że od 7 marca 2011 r. GIODO na podmioty, które nie będą wykonywały jego decyzji administracyjnych, będzie mógł nałożyć grzywnę w celu przymuszenia.


 

WIĘCEJ>>>

Ułatwienia w rejestracji zbiorów przez E-GIODO

GIODO rozbudował program komputerowy służący do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia zbioru danych do rejestracji dostępny na platformie e-GIODO. W programie komputerowym służącym do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia zbioru danych do rejestracji, funkcjonującym w ramach systemu „Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych” (e-GIODO), została wprowadzona kolejna modyfikacja ułatwiająca zgłoszenie zbioru danych do rejestracji.

WIĘCEJ>>>

Jak pracodawcy mogą kontrolować pracowników?

O tym, jak w obliczu postępu technologicznego pracodawcy mogą kontrolować pracowników dyskutowano podczas śniadania naukowego na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. „Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi” to temat przewodni tego spotkania, którego organizatorami byli Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego (ALK), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Prawnicze Koło Naukowe Summa Sapientia.

WIĘCEJ>>>

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych

Wprowadza je ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) obowiązująca od 2 stycznia 2011 r.

WIĘCEJ>>>

Od 7 marca 2011 r. nowe uprawnienia GIODO

Kary za utrudnianie kontroli i niewykonanie decyzji oraz obowiązek odpowiedzi na wystąpienia i wnioski GIODO to rozwiązania wprowadzone do ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy wejdą w życie 7 marca 2011 r. Przyznają one Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych m.in. takie uprawnienia jak:...

WIĘCEJ>>>

Debata o nowym podejściu do ochrony prywatności

Konferencją „Reforma ochrony prywatności” GIODO otworzył publiczną debatę o tym, jak chronić naszą prywatność w dobie rozwoju nowoczesnych technologii. Ma być ona przyczynkiem do wypracowania stanowiska w kwestii zmian, jakich należy dokonać w polskich i unijnych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Dyskusja dotycząca zakresu koniecznych zmian już się rozpoczęła, a jednym z pierwszych jej efektów jest ogłoszone 4 listopada 2010 r. stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące zmiany Dyrektywy 95/46/WE o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym ich przepływie, a także zapowiedź podjęcia działań pozalegislacyjnych, mających na celu skuteczniejszą ochronę danych osobowych w UE.

WIĘCEJ>>

Ustawa o ochronie danych osobowych znowelizowana

Na ostatnim (77.) posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta została – wniesiona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw). Tym samym zakończył się – niemal trzyletni – okres prac legislacyjnych w obu izbach Parlamentu. Wprowadzone nowe przepisy zmierzają do zwiększenia skuteczności oddziaływania GIODO na stan i poziom przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce. Nowelizacja ustawy jest również częścią procesu implementacji unijnej Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz.UE L 281 z 23.11.1995, str. 31, z późn. zm.)

WIĘCEJ>>

Efekt współpracy GIODO z SMB

Firmy marketingowe w coraz większym stopniu przestrzegają zasad ochrony danych osobowych – uważa GIODO. Taką opinię Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wyraził podczas nagrania dla programu „Interwencja” realizowanego przez Telewizję POLSAT (nagranie dla telewizji Polsat 13.08-2010r.). Redaktor Irmina Brachacz pytała o wykorzystywanie naszych danych osobowych przez firmy marketingowe w związku z sygnałami od telewidzów dotyczącymi działalności jednej z firm. GIODO przyznał, że wśród kierowanych do niego skarg coraz mniej jest takich, które dotyczą przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu. Jako jeden z powodów poprawy wymienił współpracę GIODO ze Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego (SMB), której efektem jest opracowanie tzw. kodeksu dobrych praktyk opisującego zasady obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych. Firmy zrzeszone w SMB deklarują stosowanie zawartych w nim norm.

(za Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO)

Nowy GIODO rozpoczął urzędowanie

Od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni dr Wojciech Rafał Wiewiórowski. W tym dniu złożył bowiem ślubowanie przed Sejmem, co – zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o ochronie danych osobowych – rozpoczyna bieg 4-letniej kadencji. Wojciech Rafał Wiewiórowski jest doktorem nauk prawnych. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej. Swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie wykorzysta jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jego zdaniem, rozwój nowych technologii stawia przed GIODO nowe zadania związane z zapewnieniem ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Jednym z nich jest przegląd ustawodawstwa w tym zakresie. To zadanie Wojciech Wiewiórowski chciałby realizować we współpracy z organizacjami społecznymi i środowiskiem naukowym. Wśród innych ważnych spraw nowy Generalny Inspektor wymienia konieczność uregulowania zasad funkcjonowania serwisów społecznościowych, sieci semantycznych, tzw. Internetu przedmiotów, wyszukiwarek i domyślnych ustawień przeglądarek. Uważa, że trzeba określić różnice między jawnością pewnego rodzaju danych a pełnym dostępem do nich w sieci.

(za Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO)

Nowy formularz zgłoszeniowy GIODO
 

W celu ułatwienia administratorom danych prawidłowego wypełnienia ustawowego obowiązku zgłaszania zbiorów do rejestracji, 10 lutego 2009 r.GIODO wprowadziło obowiązek rejestracji danych osobowych na nowym formularzu zgłoszeniowym. Wzór tego formularza jest załącznikiem do rozporządzenia MSWiA z 11.12.2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Nie ma obowiązku aktualizacji zgłoszeń dokonanych na starym formularzu! Zgłoszenia najlepiej dokonywać drogą elektroniczną, za pomocą e-GIODO.

formularz

Dnia 28 stycznia 2008 roku w Warszawie, podpisano POROZUMIENIE, które dotyczy wspólnego działania na rzecz poprawy poziomu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w działalności marketingowej oraz stosowaniu pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Michałem Serzyckim, a Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego reprezentowanym przez Leszka Konkela, Prezesa Zarządu i Katarzynę Domańską, Wiceprezesa ds. Finansowych.Kodeksu Dobrych Praktyk.

INFORMACJA Na temat rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami)

Kwestie związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych reguluje ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami), patrz: tekst ustawy, która weszła w życie 30 kwietnia 1998 roku. Na mocy tej ustawy zostało powołane Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Członkowie SMB rozpoczęli stosowanie zasad przetwarzania i obrotu danymi osobowymi zgodnych z zapisami ustawy jeszcze przed wejściem tego aktu w życie. Kodeks Etyczny przyjęty w 1996 roku, a także Regulamin Listy Robinsona zawierają przepisy mające na celu ochronę konsumenta i jego prywatności oraz obronę przed nieuczciwymi i nieetycznymi przedsiębiorcami.

SMB bierze udział w pracach legislacyjnych komisji parlamentarnej, która opracowuje ustawę o ochronie danych osobowych.

SMB promuje wiedzę o ochronie danych osobowych wśród przedsiębiorców i konsumentów. Biblioteka Marketingu Bezpośredniego wydała dwa unikalne opracowania prezentujące kontekst prawny oraz podstawowe zagadnienia praktyczne związane z wykorzystaniem danych osobowych w celach gospodarczych.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne