fb linkedin Newsletter

Stanowisko SKM SAR, OFBOR, PSM SMB i ZFPR wobec praktyk w obszarze terminów płatności stosowanych w relacjach biznesowych

W polskim porządku prawnym funkcjonuje ustawa z 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która została wprowadzona w celu pełnego wdrożenia do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Tym samym wspomniany akt prawny zastąpił ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jej regulacje mają na celu zmniejszenie nierównowagi podmiotów operujących na rynku oraz zapobieżenie nadużywaniu swobody zawierania umów na niekorzyść przedsiębiorców o słabszej pozycji w obrocie.

Z treści ustawy wynika, iż w oczach Prawodawcy najsprawiedliwszym i najbardziej pożądanym terminem płatności jest termin nie dłuższy niż 30-dniowy. Konstatacja taka jest w pełni uzasadniona w oparciu o analizę rozwiązań tej ustawy – Ustawodawca bowiem, chociaż dozwala stosowanie terminów dłuższych

– 60-dniowych – to jednak już z upływem 30 dnia takiego terminu daje podmiotowi, któremu należna jest zapłata, uprawnienie do naliczania odsetek w wysokości ustawowej do dnia wymagalności świadczenia, pomimo braku de facto pozostawania przez dłużnika w zwłoce. Po upływie dnia wymagalności świadczenia podmiot taki ma już prawo żądania zapłaty odsetek w wysokości odpowiadającej stopie odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Takie same odsetki może usługodawca naliczać także w razie ustalenia terminu zapłaty przenoszącego 60 dni w sytuacji, jeżeli termin ten nie spełnia przesłanek wskazanych w ustawie.

Przepisy ustawy dopuszczają w wyjątkowych przypadkach ustanowienie przez strony umowy terminu dłuższego niż 60 dni, niemniej jest to możliwe jedynie w ściśle określonych przypadkach, gdy spełnione są kumulatywnie 3 przesłanki – jest to skutek zgodnej woli stron transakcji oraz pod warunkiem, że ustalenie to nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi. W przypadku usług z obszaru komunikacji marketingowej nie spełnione są łącznie powyższe przesłanki, a tym samym nie mieszczą się one w ustawowym wyjątku dopuszczającym wydłużenie terminów płatności ponad 60 dni.

Trzeba również podkreślić, że wydłużanie terminów jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy o świadczenie usług marketingowych, czyniąc z niej rodzaj umowy kredytowania. Takie działanie znacząco obciąża agencje komunikacji marketingowej, utrudniając bieżące regulowanie zobowiązań i ograniczając płynność finansową, co jednocześnie może negatywnie rzutować na współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi – dlatego w naszej ocenie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Ponadto chcielibyśmy dodać, że wydłużenie terminu płatności przez zamawiających powyżej 30 dni, może stanowić w świetle ustawy 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów nadużycie pozycji dominującej poprzez narzucanie odległych terminów płatności, a także czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jako działanie niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami. Podkreślenia w tym kontekście wymaga, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje możliwość wystąpienia z pozwem także w przypadku zagrożenia interesu danego przedsiębiorcy lub ich grupy – nie musi zatem dojść do naruszenia, a wystarczający jest sam fakt powstania zagrożenia interesów przedsiębiorcy.

Uważamy również, że aby móc budować solidne, trwałe i oparte na zaufaniu relacje biznesowe, dzięki którym osiągnie się maksymalną efektywność i najwięcej korzyści biznesowych, powinniśmy kierować się standardami CSR i wysoką kulturą biznesową. W naszym przekonaniu niedopuszczalne jest wykraczanie przez jakąkolwiek firmę poza międzynarodowe normy określane przez OECD czy Unię Europejską. W szczególności mamy na myśli Zieloną Księgę Komisji Europejskiej „Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility”. Dokument ten jasno wskazuje, że relacje biznesowe pomiędzy podmiotami powinny być tworzone w oparciu o uczciwe ceny, terminy oraz odpowiednią jakość dostarczania usługi, towaru oraz uiszczenia płatności, w zgodzie z krajowym prawem. Według autorów Zielonej Księgi odnosi się to szczególnie do dużych firm, które w największym stopniu wpływają na sytuację swoich dostawców. Ponadto liderzy rynku, powinni być ambasadorami dobrych praktyk i dawać przykład innym podmiotom jak traktować z odpowiednim szacunkiem i w zgodzie z najwyższymi standardami swoich biznes partnerów.

Naszym zdaniem, poprzez pielęgnację harmonijnych relacji możemy osiągnąć więcej wzajemnych korzyści i będziemy mogli w sposób zrównoważony rozwijać nasze biznesy, tworząc efekt synergii i gwarantując najwyższy poziom obsługi. Jednocześnie tym samym przyczyniamy się do zwalczania nieuczciwej konkurencji, niwelacji możliwości powstania sytuacji nadużywania pozycji dominującej wobec biznes partnerów oraz dbałości o dobre obyczaje w biznesie.

Mając na uwadze powyższą argumentację uznajemy że właściwy termin płatności za usługi w dziedzinie komunikacji marketingowej nie przekracza 30 dni. W przypadku zgody obu stron na terminy dłuższe niż 30 dni, ale nie dłuższe nić 60 dni, usługodawcy mają nieskrępowane prawo wystawić notę odsetkową w wysokości 10% w skali roku zgodnie z ustawą o terminach płatności. Brak zgody ze strony dostawców na płatności przekraczające ustawowe 30 dni nie może wykluczać ich z postępowań przetargowych lub być przyczyną obniżania wartości ich oferty, lub ograniczać zakres wykonywanych przez nie prac.

Maciej Wielkopolan
Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Pismo przygotowane przez Pawła Tyszkiewicza, Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne