fb linkedin Newsletter

Zmiany środowiska prawnego zdalnej komunikacji z klientami - spotkanie branżowe

Zmiany środowiska prawnego zdalnej komunikacji z klientami - spotkanie branżowe

4 marca 2021 r. odbyło się spotkanie branżowe, na którym poruszono dwie nadchodzące zmiany w prawie - pierwsza z nich dotyczy obszaru zdalnej komunikacji z klientem (Prawo komunikacji elektronicznej) oraz zmiany dotyczące pracy zdalnej (nadchodzące zmiany Kodeksu pracy). Poniżej krótkie podsumowanie spotkania oraz najważniejsze wnioski.

Prawo komunikacji elektronicznej

Obecnym problemem jest przede wszystkim sprzeczne stanowisko sądów oraz organów państwowych, które widoczne jest w wydawanych przez nie wyrokach oraz decyzjach. Przykładem tego zjawiska jest decyzja UOKiK, który stwierdził, iż nie można uzyskać zgody na kontakt w bezpośredniej rozmowie telefonicznej natomiast Sąd Okręgowy Waszawa-Praga orzekł, że nie byłoby to naruszeniem obecnie obowiązującego prawa.

Prace nad nowym Prawem komunikacji elektronicznej rozpoczęły się na początku 2020 roku, a obecnie trwają uzgodnienia wewnątrzrządowe, których koniec zapowiada się w pierwszym kwartale obecnego roku, jednakże nowe przepisy zaczęłyby obowiązywać pod koniec 2021 roku. Nowa ustawa wprowadzi przede wszystkim jeden przepis - art. 393 w prawie komunikacji elektronicznej. Uzasadnienie do projektu ustawy zawiera jednak zapis, zgodnie z którym trzeba będzie uzyskać oddzielną zgodę na każdy kanał komunikacji marketingowej, co jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia przedsiębiorstw. Obecnie jest to „dobra praktyka”, stosowana wyłącznie w celach biznesowych, jednak nie jest to obowiązek prawny. Skutki nowego przepisu mogą doprowadzić do chaosu prawnego i braku pewności co do sposobu uzyskiwania zgód marketingowych. Dotychczasowe zgody zachowają bowiem swą ważność pod warunkiem, że spełnią wymagania nowych przepisów. Jeżeli nie, to pozostaje zaledwie pół roku (wtedy w życie wejdzie nowa ustawa) na uzyskanie nowych, osobnych na każdy kanał zgód. Jeśli nie zostaną zebrane takie zgody, konieczne będzie zaprzestanie wszelakich działań marketingowych i wykasowanie rekordów. Dodatkowym minusem może być długi i irytujący dla konsumentów proces uzyskiwania nowych zgód.

Powstanie także ryzyko prawne przejawiające się w tym, iż w przypadku stwierdzenia przez Prezesa UKE naruszenia przepisów, będzie miał on obowiązek nałożenia kary finansowej na firmę.
 

Podsumowując, obecnie obowiązujące przepisy są niejasne, prowadzące do sprzeczności, a nowa ustawa powinna być uporządkowaniem tego prawa. Jednakże, w obecnym kształcie, jest ona niekorzystna dla biznesu. Na ten moment należy poczekać, ewentualnie zweryfikować dotychczasowe zgody, ponieważ sytuacja stale się rozwija i nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje w tej sprawie.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej

Drugą poruszoną kwestią na spotkaniu były możliwe zmiany dotyczące pracy zdalnej. Obecnie zawarty w Kodeksie pracy przepis stanowi, iż telepraca jest możliwa za obopólną zgodą pracownika i pracodawcy. W tzw. tarczy antykryzysowej również znalazł się przepis dotyczący pracy zdalnej, która jest możliwa na skutek decyzji pracodawcy. W projekcie nowej regulacji mają zostać wprowadzone przepisy, które miałyby zastąpić dotychczasowy zapis dotyczący telepracy w Kodeksie pracy. Nowymi, głównymi założeniami miałoby być zawarte porozumienie w umowie o pracę lub w warunkach zatrudnienia. Za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej odpowiadałby pracownik, który będzie mógł być skontrolowany przez pracodawcę. W zakresie BHP pracodawca ma także ograniczoną odpowiedzialność. Pierwotny projekt tejże regulacji zakładał obowiązek wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu między innymi z tytułu większego zużycia mediów, jednak bez szczegółowych reguł ustalania jego kwoty. Projekt ten był dyskutowany w ramach Rady Dialogu Społecznego, jednak nie osiągnięto porozumienia. Przepisy o zwrocie kosztów pracownikowi powstaną, jednak nie wypracowano dotychczas żadnych konkretów. Temat ten nie jest nagły, ponieważ jest dopiero na samym początku drogi legislacyjnej, dlatego należy monitorować sytuację oraz ewentualne zmiany.  

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne