fb linkedin Newsletter

Regulamin patronatów

Regulamin patronatów:

1. Stowarzyszenie jest  zainteresowane organizowaniem, kultywowaniem  i  wspieraniem działań wpływających na rozwój i dobre praktyki marketingu zintegrowanego.

2. Zgodnie z właściwymi zapisami w Statucie, SMB prowadzi działalność informacyjną, szkoleniową i popularyzatorską i tym samym umożliwia objęcie patronatem konferencji, wykładów, wydarzeń, publikacji, itp.

3. W trosce o prawidłową oraz zgodną z zasadami organizacji wysoką jakość merytoryczną działań, w których uczestniczy Stowarzyszenie, Zarząd SMB przyjął zapisy regulujące zasady patronatów.

4. Proces ewaluacji i akceptacji patronatów SMB: obowiązuje od 1 listopada 2010 roku.

I. Procedura wystąpienia z wnioskiem o patronat: 
Warunkiem ubiegania się o patronat jest złożenie wniosku opisanego poniżej. 
1. Firma/organizacja/inny podmiot zwraca sie o patronat do SMB i przedstawia drogą pisemną (e-mail) 
następujące informacje (wniosek): 
a) Krotki opis wydarzenia/produktu itp., które ma być objęte patronatem. 
b) Termin i miejsce wydarzenia. 
c) Krótki opis firmy organizującej wydarzenie, ew. producenta, usługodawcy. 
d) Charakterystykę odbiorców wydarzenia/produktu (target audience) z wskazaniem zasięgu (międzynarodowy, 
ogólnopolski, regionalny, lokalny). 
e) W przypadku konferencji, itp. - program oraz nazwiska prelegentów. W przypadku publikacji, spis treści oraz 
nazwisko/a autorów. 
f) Listę pozostałych sponsorów/patronów. 
g) Wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację wydarzenia lub imprezy ze strony wnioskodawcy wraz 
z podaniem jego numeru telefonu, e-maila. 
 
Proces ewaluacji i akceptacji patronatów SMB 
II. Rozpatrzenie wniosku 
SMB w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o objęcie patronatem danego wydarzenia lub 
imprezy wydaje decyzję o objęciu patronatem bądź decyzję o odmowie objęcia patronatem tego wydarzenia lub 
imprezy i przesyła tę decyzję e-mailem podmiotowi wnioskującemu o patronat. 
III. Postanowienia końcowe 
W przypadku wyrażenia przez SMB zgody na objęcie patronatem danego wydarzenia lub imprezy, SMB i 
wnioskodawca ustalają szczegółowe warunki tego patronatu w odrębnej umowie lub porozumieniu, które powinno 
mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
SMB zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub wstrzymania patronatu i dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych 
w przypadku naruszenia przez Organizatora warunków umowy.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne