fb linkedin Newsletter

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POLSKIM STOWARZYSZENIU MARKETINGU SMB

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 5, 02-676 Warszawa. 

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na stowarzyszenie@smb.pl lub prześlesz list na: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, ul. Postępu 5, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Jeśli jesteś uczestnikiem realizowanych przez nas projektów lub wydarzeń, podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie prowadzonych przez nas aktywności. Jeśli jesteś naszym kontrahentem (tzn. współpracujemy biznesowo) lub jesteś członkiem SMB albo przedstawicielem członka SMB, podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w całym toku tej współpracy, np. w ramach korespondencji e-mail.

Twoje dane kontaktowe mogliśmy również uzyskać od kogoś z Twojej organizacji, np. poprzez wskazanie Ciebie jako uczestnika organizowanego przez nas wydarzenia, wspólnej inicjatywy lub w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji.

Jeśli to my dzwonimy do Ciebie jako pierwsi, to oznacza to, że Twoje dane uzyskaliśmy wcześniej z publicznie dostępnych źródeł (np. z oficjalnych rejestrów podmiotów gospodarczych oraz z firmowych stron internetowych) lub przy okazji innego naszego kontaktu. Ponadto, możesz dobrowolnie, samodzielnie podać nam dodatkowe dane podczas rozmowy telefonicznej.

JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy przede wszystkim dane kontaktowe, a także dane o firmie/instytucji, w której pracujesz, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, historia komunikacji z nami, informacje o źródłach pozyskania danych, nazwa firmy/instytucji, NIP, historia naszych kontaktów. 

Mogą to być również dodatkowe informacje, które mogłaś/mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś/mogłaś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem, a także udzielone przez Ciebie zgody. Nie będziemy prosili Ciebie o podanie danych, które nie są niezbędne dla realizacji danego działania.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia bieżącej działalności statutowej naszego Stowarzyszenia i wywiązywania się z obowiązków statutowych, w tym m.in. prowadzenia kontaktu z członkami lub potencjalnymi członkami Stowarzyszenia i przeprowadzania działań opisanych w statucie (np. przyjmowanie nowych członków, przeprowadzanie zebrań członków, rozliczanie składek członkowskich itp.). Mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby prowadzić działalność statutową i bieżąco prowadzić w tym zakresie kontakt z naszymi członkami lub potencjalnymi członkami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia szeroko pojętej działalności publicznej, w tym zwłaszcza współpracy z osobami i instytucjami istotnymi dla branży marketingowej (np. w ramach konsultacji i opinii dotyczących polityk gospodarczych i regulacyjnych związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia) oraz odpowiadania na skierowane do nas pytania o to, jakie prowadzimy działania i inicjatywy lub w celu uzyskania informacji o rynku. Przetwarzanie polega wówczas na kontakcie z wszelkimi przedstawicielami ww. osób i instytucji (np. ich pracownikami) lub osobami, które zwróciły się do nas z pytaniami. Mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby prowadzić opisaną wyżej współpracę i bieżąco prowadzić w tym zakresie kontakt z ww. osobami czy przedstawicielami instytucji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzamy dane osobowe do celów przeprowadzania projektów i wydarzeń (np. konferencji, szkoleń, webinarów). Mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby organizować takie projekty i wydarzenia oraz przetwarzać dane osób, które zgłosiły w nich udział (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli pojawią się szczególne reguły przetwarzania danych osobowych przy realizacji danego projektu, wówczas będziemy o nich odrębnie informować. 

Przetwarzamy dane osobowe również do celów promowania (marketingu) działalności naszego Stowarzyszenia oraz oferty wydarzeń związanych ze Stowarzyszeniem, w tym w ramach prowadzenia naszego newslettera oraz oficjalnych profilów w mediach społecznościowych. Działania te realizujemy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, określonego wprost w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (motyw 47 RODO). Bezpośredni kontakt marketingowy drogą mailową lub telefoniczną (np. wysyłkę newslettera) prowadzimy wyłącznie wobec osób, które wyraziły na to dobrowolną zgodę, np. zapisując się na newsletter. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnej chwili, np. pisząc mail na adres stowarzyszenie@smb.pl lub listownie na adres: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, ul. Postępu 15, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe naszych członków oraz ich przedstawicieli związane z prowadzeniem bieżącej działalności statutowej naszego Stowarzyszenia i wywiązywania się z obowiązków statutowych, w tym m.in. prowadzenia kontaktu z członkami lub potencjalnymi członkami Stowarzyszenia i przeprowadzania działań opisanych w statucie (np. przyjmowanie nowych członków, przeprowadzanie zebrań członków, rozliczanie składek członkowskich itp.), przechowujemy tak długo, jak dana osoba lub instytucja jest członkiem Stowarzyszenia, a następnie przez okres 6 lat od końca roku, w którym to członkostwo ustało.

Dane związane z prowadzeniem przez nas działalności publicznej oraz przeprowadzaniem projektów i wydarzeń przechowujemy przez nie więcej niż 5 lat.

Dane związane z promowaniem (marketingiem) działalności naszego Stowarzyszenia oraz oferty wydarzeń związanych ze Stowarzyszeniem przetwarzamy do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wycofania zgody – w przypadku, gdy przetwarzanie polega na bezpośrednim kontakcie marketingowym drogą mailową lub telefoniczną.

KOMU UJAWNIAMY DANE OSOBOWE?

Dane mogą być ujawniane dostawcom różnego rodzaju usług, które wiążą się z dostępem do danych. Są to podmioty prowadzące naszą obsługę techniczną oraz informatyczną, np. dostawcy rozwiązań IT (usługi telekomunikacyjne, dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy hostingu), biura doradztwa prawnego, podatkowego i rachunkowego, podmioty utrzymujące serwery i oprogramowanie, z którego korzystamy.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych
  2. prawo do sprostowania danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: stowarzyszenie@smb.pl lub listownie na adres: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, ul. Postępu 5, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności i czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów. 

Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.

Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych w celach marketingowych, to nie musisz tego w żaden sposób uzasadniać. Taki sprzeciw zawsze będzie przez nas uwzględniony.

Sprzeciw możesz zgłosić na stowarzyszenie@smb.pl lub listownie na: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, ul. Postępu 5, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANIE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Korzystamy z narzędzi (programów) dostarczanych przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli w związku z tym mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one tam wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc:

  • do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo
  • w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne.

Szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać poprzez kontakt z nami z użyciem danych kontaktowych podanych na początku.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Żaden z celów przetwarzania przez nas danych nie obejmuje podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych jest niezbędne do przystąpienia do Stowarzyszenia, a także najczęściej może być niezbędne do prowadzenia z nami współpracy w ramach naszej działalności publicznej lub udziału w przeprowadzanych przez nas projektach i wydarzeniach. Brak podania danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne, może skutkować odmową współpracy lub przyjęcia do udziału w naszych projektach i wydarzeniach. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne w przypadku, gdy przetwarzamy je do celów promowania (marketingu) działalności naszego Stowarzyszenia oraz oferty wydarzeń związanych ze Stowarzyszeniem.

COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies oraz inne podobne im technologie, dzięki którym dochodzi o zbierania i przetwarzania informacji dotyczących korzystania z naszej strony. Pliki cookies oraz podobne technologie przeważnie nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie informacje mogą jednak stanowić dane osobowe. Więcej informacji o szczegółowych zasadach, na jakich stosujemy pliki cookies i podobne technologie można znaleźć w zakładce „Cookies i podobne technologie”.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne