fb linkedin Newsletter

Polpharma wydłuża terminy płatności dla agencji do 120 dni

SKM SAR, OFBOR, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB i ZFPR przygotowują pismo przedprocesowe.

Wobec dochodzących z rynku sygnałów, że firma farmaceutyczna Polpharma wydłuża terminy płatności do 120 dni i uzależnia od zgody na ten warunek udział podwykonawców w organizowanych przez spółkę przetargach, SKM SAR, OFBOR, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB i ZFPR wyrażają zdecydowany sprzeciw.

"W naszej opinii wydłużanie terminów płatności powyżej 60 dni jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego, ideą odpowiedzialnego biznesu, a także z obowiązującymi przepisami prawa. Taka praktyka jest bowiem sprzeczna z przepisami ustawy z 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (została ona wprowadzona w celu pełnego wdrożenia do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych), a także uważamy, że działanie takie stanowi (w świetle ustawy 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) nadużycie pozycji dominującej poprzez narzucanie odległych terminów płatności, a także czyn nieuczciwej konkurencji (w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) jako działanie niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym poczuliśmy się w obowiązku podjęcia działań mających na celu przeciwstawienie się tym praktykom uderzającym w przedsiębiorstwa zrzeszone w naszych organizacjach, jak i cały sektor MSP.

W pierwszej kolejności, chcąc w sposób polubowny porozmawiać o zaistniałym problemie z władzami firmy Polpharma, wysłaliśmy 23 grudnia 2013 r. list zawierający stanowisko naszych organizacji oraz propozycję spotkania w celu omówienia zagadnienia długich terminów płatności oraz wynikających z tego konsekwencji dla biznes partnerów. Niestety, do dnia 20 stycznia 2014 roku nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ze strony spółki, stąd uznaliśmy za konieczne upublicznienie omawianego problemu oraz naszych dalszych kroków.

Nasze zaproszenie do rozmowy w celu wymienienia się racjami obu stron oraz wspólnego poszukania optymalnego dla wszystkich zainteresowanych rozwiązania nadal pozostaje aktualne. Uważamy, że brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Polpharmy na nasze zaproszenie i chęć podjęcia dialogu może nas zmusić do wejścia na drogę sądową, które miałoby jednoznacznie wyjaśnić i określić czy wdrażane przez firmę Polpharma terminy płatności przekraczające 60 dni (w tym przypadku aż 120 dni) są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Dlatego współpracująca z nami kancelaria prawna przygotowuje obecnie pismo przedprocesowe. Jest to kwestia niezwykle istotna, gdyż w naszej ocenie tego typu nieuzasadnione praktyki uderzają w małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące najważniejsze koło zamachowe polskiej gospodarki oraz dające miejsca pracy zdecydowanej większości zatrudnionych w Polsce" – czytamy w oświadczeniu organizacji branżowych.

Przypominamy, że Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Związek Firm Public Relations i Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku interweniowały również w przypadku Unilevera, który wydłużył terminy płatności dla agencji z 60 do 90 dni. Sprawa nadal jest w toku.

(za MMP24)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne